Bericht

Ma.ak020 in 2022

Geplaatst op 2 maart 2022, 23:31 uur
Illustration

Ma.ak020 gaat door met het uitvoeren van het Maatschappelijk akkoord. Werken aan Ma.akbanken staat daarin centraal, met daarnaast blijvende aandacht voor onze actieve rol in de tussenruimte en een plan om het Akkoord te herijken en verrijken. Hieronder worden deze drie onderdelen uitgelegd.

Ma.akbanken
Dit is de verst doorontwikkelde vorm van samenwerking in de stad, gebaseerd op de doelen op de doelen en uitgangspunten in het akkoord. De Ma.akbanken zijn een plek en werkwijze om leef- en systeemwereld samen te brengen en samen te laten werken. Aan Ma.akbanken wordt tegelijkertijd aan inhoudelijke en procesmatige kant van democratiseringsopgaves gewerkt. Het is een mooie start, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet en het is nog heel veel en taai werk. Vaak een worsteling, die kenmerkend is voor dit soort pionierswerk. Het partnerschap dat we daarin ontwikkelen, vraagt om verduurzaming.

De verbindende rol in de tussenruimte in de stad
    In de maatschappij, onder Amsterdammers, groeit de behoefte om meer mede-eigenaarschap en zeggenschap te nemen in hun eigen leefomgeving;
    Bestaande (gescheiden) systeemwerelden kunnen het niet alleen, en voelen noodzaak en behoefte de leefwereld hier meer en actiever bij te betrekken;
    Dat vraagt om het versterken van de mogelijkheden tot actief burgerschap: als Ma.ak noemen wij dat actieve Amsterdammers. Steeds meer Amsterdammers raken daarbij betrokken. Die ontwikkeling zal zich ook de komende jaren verder doorzetten;
    Recht daartegenover staat het effect van verschillende ontwikkelingen van de laatste paar jaar, zoals verdere tweedeling in de stad en toenemend wantrouwen in de overheid;
    Verschillende systeemwerelden zijn zo doorgeschoten, dat grote groepen Amsterdammers voorlopig nog geen actieve rol kunnen spelen, laat staan mede-eigenaar in kunnen zijn en zeggenschap in kunnen hebben;
    De meeste oplossingen die vanuit het systeem komen, zijn oplossingen voor binnen het systeem en voor de korte termijn; wat de positie van deze Amsterdammers niet gaat veranderen. Verandering komt dus vooral van buiten;
    De complexe en structurele opgaves en kwesties in de stad kunnen niet zonder actief burgerschap;
    De denkkracht, expertise, snelheid en vernieuwing van en door Amsterdammers is daarin onmisbaar. En ook hun lange adem en continuïteit.


Het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam is ingegaan per januari 2020, loopt tot tenminste 2025 en wordt periodiek vernieuwd. (staat zo in het akkoord). Die noemen we vanaf nu verrijking en herijking.
    Die vraagt en verdiend dezelfde route als bij het opstellen (samen met partners doen), met dat verschil met 2020, dat er nu al wat ligt, aan gewerkt wordt en er een nieuw college komt;
    Dus willen en verwachten we na de verkiezingen een helder signaal van nieuw college, over hoe dat wat er nu ligt en gedaan wordt, verder wordt opgepakt en uitgevoerd. In eerste instantie is het woord aan hen;
    Verkiezingen zijn ook moment om de hele raad er opnieuw op te wijzen dat dit een punt is wat de hele raad aangaat en waar de hele raad over zou moeten gaan; democratiseringsvraagstukken kan je als raad uit principe niet aan een coalitie overlaten.

Deel dit: